การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : BH

Backมีนาคม 27, 2550

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) ได้ดำเนินการ เพิ่มทุนจดทะเบียนและขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุน ของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ : BH
ทุนเรียกชำระแล้วเดิม : 730,052,222 บาท
หุ้นสามัญ จำนวน : 727,825,372 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน : 2,226,850 หุ้น
ทุนเรียกชำระแล้วใหม่ : 730,052,222 บาท
หุ้นสามัญ จำนวน : 728,202,772 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน : 1,849,450 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
จัดสรรให้ : การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 377,400 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 377,400 หุ้น
อัตรา : 1:1
ราคาแปลงสภาพ : 0 บาท
วันแปลงสภาพ : 1-28 กุมภาพันธ์ 2550