รายงานผลการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญปี 2550

Backมีนาคม 27, 2550

ที่ บช./SET 50/021

23 มีนาคม 2550

เรื่อง รายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ กรรมการครั้งที่ 5/2541 โดยมีมติให้มีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้เป็นหุ้นสามัญในอัตรา ส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะ แปลงเป็นหุ้นสามัญ แจ้งความจำนงได้ในวันที่ 1 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 นั้น

ทางบริษัทฯ จึงขอรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้ทางตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ทราบตามรายละเอียดที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

 

แบบรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ สำหรับปี 2550
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ประเภทของหุ้นที่แปลง หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เสนอแปลง 377,400 หุ้น

2. ผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ

ผู้ลงทุนสัญชาติไทย

ผู้ลงทุนต่างประเทศ
รวม
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
2
6
-
-
8
จำนวนหุ้นที่แปลง
250,400
127,000
-
-
377,400
ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่แปลงทั้งหมด
66.35
33.65
-
-
100

3. ดังนั้นเหลือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,849,450 หุ้น ซึ่งทางคณะกรรมการของบริษัทโรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน) จะได้พิจารณาและดำเนินการในเรื่องของหุ้นบุริมสิทธิอีกครั้งในปี 2551

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

ลายมือชื่อ..........................................................
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ลายมือชื่อ..........................................................
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายธนิต เธียรธนู)
ตำแหน่ง กรรมการ