แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญครั้งที่ 14 บนเว็บไซด์

Backมีนาคม 23, 2550

ที่ SET 50/10

วันที่ 23 มีนาคม 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 บนเว็บไซด์ของบริษัท

บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นบริษัทได้นำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 พร้อมเอกสารประกอบ (ยกเว้นรายงานประจำปี 2549) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bumrungrad.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2550

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ