แจ้งมติอนุมัติสละสิทธิการจองหุ้นใน BIL

Backมีนาคม 13, 2550

ที่ SET 50/09

12 มีนาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมได้พิจารณาการสละสิทธิของบริษัทในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในอนาคตของบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("BIL") จำนวนไม่เกิน 3,714,283 หุ้น ในราคาหุ้นละ 153.52 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 570,216,726.16 บาท เพื่อให้ Asia Financial Holdings Limited หรือบริษัทย่อยของ Asia Financial Holdings Limited ("AFH") ได้จองซื้อหุ้นดังกล่าว ("ธุรกรรม") โดยที่ธุรกรรมดังกล่าว จะมีผลให้บริษัทถือหุ้นใน BIL ลดลงจาก 51.0% เป็น 31.5%

AFH ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนื่องจากนายโรบิน ยัว ฮิง ชาน (Mr. Robin Yua Hing Chan) ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AFH เป็นพี่น้องกับนายชาตรี โสภณพนิช และ นายชัย โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 397,145,224 เสียง ไม่เห็น ด้วย 1,544,800 เสียง งดออกเสียง 563,360 จากคะแนนเสียงทั้งหมด 399,253,324 เสียงที่เข้าร่วม ประชุม ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลง คะแนน โดยไม่นับส่วนของผุ้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ