สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

Backมีนาคม 01, 2550

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
 (หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 
งวด 1 ปี
ปี
2549
2548
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,095,702
1,052,739
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
1.51
1.45

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้ จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายเคอร์ติส จอห์น ชโรเดอร์ )
ตำแหน่ง กรรมการและผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่มภูมิภาค

 

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ