กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล

Backกุมภาพันธ์ 27, 2550

ที่ SET 50/04

                                                      27 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง      แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2550

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ดังต่อไปนี้

1.      มติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป

2.      มติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เรื่องการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
และผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันพุธที่ 4 เมษายน 2550
ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ทั้งสิ้น 329 ล้านบาท ทั้งนี้
ที่ประชุมมีมติจะจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่
15 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 219 ล้านบาทต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วย โดยที่ เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น สำหรับปี 2549 เท่ากับ  0.75 บาทต่อหุ้นรวม
เป็นจำนวนเงิน  548 ล้านบาท
3.   มติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีก
วาระหนึ่ง และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายชื่อ
กรรมการ มีดังต่อไปนี้
      1.      นาย ชัย         โสภณพนิช
      2.      น.พ.ชาญวิทย์     ตันติ์พิพัฒน์
      3.      นาย ชาตรี       โสภณพนิช
      4.      พ.ญ.คุณสวรรยา   เดชอุดม
      5.      นาง กุลธิดา      ศิวยาธร

4.      มติแต่งตั้ง น.พ.สิน อนุราษฎร์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง
ทำให้มีกรรมการบริษัทรวมจำนวน 16 คน และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.      มติให้เสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน
7,500,000 บาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ที่ประชุมได้มีมติให้ขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

6.      มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัทสำนักงานเอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท
และให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
บริษัทสำนักงานเอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด มีดังต่อไปนี้
      1.นางสาว      สุมาลี       รีวราบันฑิต       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970
และ/หรือ
      2.นางสาว      รุ่งนภา       เลิศสุวรรณกุล       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
และ/หรือ
      3.นาง      นงลักษณ์       พุ่มน้อย       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

7.      มติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง     เนื่องจากผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

8.      มติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 ในวันพุธที่ 25  เมษายน
2550 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น  12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3
ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

      1.      พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
      2.      รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจการของบริษัท
              ประจำปี 2549
      3.      พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
              ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
      4.      พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31
              ธันวาคม 2549 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
      5.     พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
             กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง ได้แก่
                  1.      นาย      ชัย      โสภณพนิช
                  2.      น.พ.     ชาญวิทย์      ตันติ์พิพัฒน์
                  3.      นาย      ชาตรี      โสภณพนิช
                  4.      พ.ญ.     คุณสวรรยา        เดชอุดม
                  5.      นาง      กุลธิดา      ศิวยาธร
      6.      พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง น.พ.สิน อนุราษฎร์  เป็นกรรมการใหม่
              ของ บริษัทเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง
      7.      พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2550
      8.      พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาว สุมาลี รีวราบันฑิตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
             เลขที่ 3970 และ/หรือ  นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
             เลขที่ 3516 และ/หรือนาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172
             แห่งบริษัทสำนักงานเอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี
             2550 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท
      9.      พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ์
              ที่ลดลงเนื่องจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

9.    มติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันพุธที่ 4 เมษายน 2550 เวลา
12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ                 ขอแสดงความนับถือ               (นายเคอร์ติส ชโรเดอร์)
           กรรมการ และ ผู้อำนวยการด้านบริหาร กลุ่มภูมิภาค