การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ AGM

Backธันวาคม 27, 2549

ที่ บช./SET 49/030

27 ธันวาคม 2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และความสำคัญ ของการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะ ได้พิจารณากลั่นกรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ แบบฟอร์มในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซด์ www.bumrungrad.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ