สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)

Backพฤศจิกายน 15, 2549

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
(หน่วย : พันบาท)

ไตรมาสที่ 3
งวด 9 เดือน
ปี
2549
2548
2549
2548
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
308,966
307,775
842,114
779,836
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.42
0.42
1.16
1.07

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายเคอร์ติส จอห์น ชโรเดอร์ )
ตำแหน่ง กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ