การทำสัญญาAmending Agreement-Amended &Restated Facility Agr.

Backมิถุนายน 11, 2547

ที่ บช.47/091

        วันที่    11   มิถุนายน  2547

 

เรื่อง    ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญา Amending Agreement และ สัญญา Amended   

        and Restated Facility Agreement

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ

        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

        ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 5/2547 เรื่องการเข้าทำสัญญา Amending Agreement และ สัญญา Amended and Restated

Facility Agreement กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทบำรุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

จำกัดนั้น บริษัทขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 

         การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด(มหาชน) จะซื้อทรัพย์สินและหนี้สินจากบริษัทย่อย คือ บริษัท บำรุงราษฎร์เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

โดยวิธีการซื้อสังหาริมทรัพย์  เช่น  อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ รวมถึงการรับโอนสิทธิและ

หน้าที่ตามสัญญาต่าง ๆ ของบริษัท บำรุงราษฎร์เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ตามที่ได้เคยรายงานต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ไปก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้การเข้าทำสัญญาดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของ

บริษัท เนื่องจากภาระหนี้ตามสัญญาได้แสดงไว้ในงบการเงินรวมของบริษัทมาตลอด

 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

        ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 

          ( นางลินดา ลีสหะปัญญา)

            กรรมการผู้จัดการ