การเปลี่ยนแปลงกำหนดการซื้อหุ้น BMC และขายหุ้น BH ให้ IFC

Backมิถุนายน 11, 2547

ที่ บช.47/092

        วันที่   10    มิถุนายน  2547

 

เรื่อง    แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกำหนดการซื้อหุ้นบริษัท บำรุงราษฎร์เมดิคอล เซ็นเตอร์

จำกัด และขายหุ้นของบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) แก่บรรษัทเงินทุน

ระหว่างประเทศ

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ

        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 5/2547 เรื่องการซื้อหุ้นในบริษัทบำรุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ("BMC")  จากบรรษัท

เงินทุนระหว่างประเทศ ("IFC") นั้น บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการซื้อหุ้น BMC และ

ขายหุ้นของ BH แก่ IFC ดังต่อไปนี้

 

เนื่องด้วยบุคคลผู้มีอำนาจในการดำเนินการขายหุ้นของ IFC มีความจำเป็นต้องเดินทางไป

ต่างประเทศ บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการซื้อหุ้น BMC และขายหุ้นของ BH แก่ IFC

จากเดิมจะดำเนินการดังกล่าวภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 แก้ไขเป็นภายในวันที่ 16 มิถุนายน

2547

 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

        ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 

       ( นางลินดา ลีสหะปัญญา)

          กรรมการผู้จัดการ