การซื้อหุ้น BMC จาก IFC /ขายหุ้น BH แก่ IFC

Backมิถุนายน 09, 2547

ที่ บช. 47/090

 

        วันที่  9 มิถุนายน 2547

 

เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เกี่ยวกับการซื้อหุ้นบริษัทบำรุงราษฎร์เมดิคอล เซ็น

เตอร์ จำกัด  จากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ และการขายหุ้นบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

จำกัด (มหาชน) แก่บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ

เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด มหาชน ("บริษัท" หรือ "BH") มีความประสงค์ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท") ให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2547 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 เวลา 19.00 น. ดังนี้

 

1. พิจารณามีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นจำนวน  3,060,623 หุ้น ในบริษัทบำรุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

จำกัด ("BMC")  จากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ ("IFC") ในราคา 72.28050 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าทั้งสิ้น221,223,346 บาท  และให้บริษัทจำหน่ายหุ้น BH จำนวน 9,500,000 หุ้น แก่ IFC ในราคา 11.643334 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 110,611,673 บาท ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของมูลค่าหุ้นของ BMC ที่ถือโดย IFC ทั้งนี้ ภายหลังการซื้อหุ้น BMC สัดส่วนการถือหุ้นของ BH ใน BMC จะเพิ่มขึ้นจาก 97.45% เป็น 99.99%

 

ราคาการซื้อขายได้กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยราคาของ BH อยู่ที่ 11.64333 บาทต่อหุ้น และ BMC

อยู่ที่ 72.28050 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาหุ้น BH กำหนดมาจากค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายหุ้นในระยะเวลา 30 วันก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ในขณะที่มูลค่าหุ้นของ BMC คำนวณจากมูลค่าตลาดของ BH โดยการแยกออกเป็นสัดส่วนตามรายการในงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ การจำแนกมูลค่าหุ้นตามองค์ประกอบของทรัพย์สินต่างๆ ในงบการเงิน สามารถระบุถึงมูลค่าการลงทุนของ BH ใน BMC ได้

 

ในการออกหุ้นจำนวน  9,500,000 หุ้นของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทได้มติวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที้ 1/2543 ณ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2543 ซึ่งมีมติให้ออกหุ้นจำนวน  140,000,000 หุ้น สำหรับจำหน่ายแก่บุคคลในวงจำกัด และสำรองเพื่อการแปลงสภาพหุ้นกู้แปรงสภาพเป็นหุ้นสามัญ  หรือเท่ากับ 700,000,000 หุ้นหลังการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 5  บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2547   โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 50,000,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 90,000,000 หุ้น ไว้

รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ และ จากมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2543 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30มิถุนายน 2543 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรหุ้นจำนวน 45,284,194 หุ้นจากจำนวนหุ้นที่บริษัทสามารถจำหน่ายโดยเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันการเงิน ทำให้ยังคงเหลือหุ้นจำนวน 4,715,806 หุ้นหรือเท่ากับ 23,579,030 หุ้นหลังการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อให้กรรมการบริษัทมีดุลยพินิจในการจำหน่าย

 

 สำหรับการปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย

เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าขนาดของรายการ

มีมูลค่าน้อยกว่า ร้อยละ 15 ในทุกวิธีการคำนวณที่ได้กำหนดไว้โดย ตลท. จึงไม่ต้องมีการขอมติของประชุมผู้ถือหุ้น

 

บริษัทคาดว่าการซื้อหุ้น BMC และการขายหุ้น BH จะมีขึ้นภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2547

 

2. พิจารณามีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญา Amending Agreement และ สัญญา Amended and Restated Facility Agreement กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทบำรุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดเพื่อร่วมรับผิดชอบหนี้สินภายใต้ Facility Agreement ระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทบำรุงราษฎร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัดทั้งนี้ภายใต้การซื้อสินทรัพย์และหนี้สินจากบริษัทบำรุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

 

3. พิจารณามีมติอนุมัติการจดจำนองลำดับที่สองที่ดินและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามที่ได้

กล่าวไว้ในข้อ 2 ข้างต้น

 

4.   พิจารณามีมติอนุมัติการย้ายสำนักงานของบริษัทจากเลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท ซอย 1 (ซอยรื่นฤดี) ,ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นเลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

 

           ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

        (นางลินดา ลีสหะปัญญา)

            กรรมการผู้จัดการ