แบบรายงานการเพิ่มทุน-การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

Backมิถุนายน 09, 2547

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 มิถุนายน 2547

 

ข้าพเจ้าบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่

5/2547  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ระหว่างเวลา 19.00 น. ถึง 19.30 น.  เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

        

1.      การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 9.5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่  จำนวนหุ้น อัตราส่วน(เดิม:ใหม่) ราคาขายต่อหุ้น(บาท)วันเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น   หมายเหตุ

บุคคลใด ๆ

(ระบุ) บรรษัทเงิน

ทุนระหว่าง

ประเทศ ("IFC")  9.5 ล้าน...-....     11.643334   ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2547

 

 

1.2     การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ........ไม่มี.......

1.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน .....14,079,030............. หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ.........1..... บาท รวม ...... 14,079,030............ บาท

 

2.      วัตถุประสงค์ของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อซื้อหุ้นในบริษัทบำรุงราษฎร์เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ("BMC")  จากบรรษัทเงินทุนระหว่าง

ประเทศ ("IFC")

 

3.      ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การบริหารกิจการมีความคล่องตัว และประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ทำให้มี

การพัฒนาและขยายกิจการได้สะดวกขึ้น

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

 

        ลายมือชื่อ............................. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

                                      แทนบริษัท

                      (นางลินดา ลีสหะปัญญา)

                   ตำแหน่ง    กรรมการผู้จัดการ

 

        ลายมือชื่อ............................. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

                                      แทนบริษัท

                        (นายธนิต เธียรธนู)

                     ตำแหน่ง         กรรมการ