แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ

Backมิถุนายน 09, 2547

ที่ บช.47/089    

มิถุนายน  2547

 

เรื่อง  แจ้งการจดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ , และอำนาจกรรมการของบริษัท

 

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ

        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

         ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่

11 ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชาตรี      

โสภณพนิช เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายบุญเนตร ตันตกิตติ์และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่

3/2547 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยที่ประชุมได้มีมติ แก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

        "กรรมการสองคนนอกจากนายชาตรี โสภณพนิช , นาย ชอง โท และนางกุลธิดา ศิวยาธร ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

 

บริษัทขอแจ้งท่านว่าบัดนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่อกระทรวงพาณิชย์

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

               ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 

 

             ( นายธนิต เธียรธนู )

                  กรรมการ