สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกัน-เช่าที่ดิน,อาคารจากธนาคารกรุงเทพ

Backพฤศจิกายน 26, 2547

สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกัน เรื่องการเช่าที่ดินและอาคารจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาขน)

 

1.      วัน เดือน ปี ที่ ทำรายการ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท"  หรือ "โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์") ตกลงเข้าทำรายการต่อ

สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารกรุงเทพ") อีก 1 ปี ในวันที่ 25

พฤศจิกายน 2547

 

2.      คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

2.1     คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้เช่า   :      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้เช่า             :      บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

2.2     ความสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน

ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 30.65

 

3.      รายละเอียดของรายการ

สินทรัพย์ที่เช่า      :       ที่ดิน และอาคาร BH Tower ซึ่งมีรายละเอียดพื้นที่เช่า ดังต่อไปนี้

        BH Tower 1      มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 19 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน)  สำหรับให้เช่า

เป็นร้านค้า สำนักงาน ที่จอดรถห้องชุดเช่ารายวันและราย

เดือน

        BH Tower 2      มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 8 ชั้น สำหรับให้เช่าเป็นร้านค้าและ

สำนักงาน

ที่ตั้ง     :       เลขที่ 68 สุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) วัฒนา กรุงเทพ 10110

พื้นที่ที่เช่าทั้งหมด    :       ประมาณ 31,500 ตารางเมตร

 

อาคาร BH Tower ตั้งอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปัจจุบันใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของโรง

พยาบาล บริษัทได้โอนอาคาร BH Tower ให้กับธนาคารกรุงเทพเพื่อเป็นการชำระหนี้บางส่วนในการปรับโครง

สร้างหนี้ของบริษัทกับเจ้าหนี้ในเดือนสิงหาคม 2543

 

4.      มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

อัตราค่าเช่า       :       75% ของรายรับสุทธิ โดยที่บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำ 8 ล้านบาทต่อปี

        รายรับสุทธิ คำนวณโดยนำรายรับทั้งหมดที่บริษัทได้รับจากผู้เช่าช่วงรายย่อย

ในอาคาร BH Tower หัก ด้วยรายจ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาคาร BH Tower

ตามที่กำหนดในสัญญาเช่าระหว่างบริษัท และธนาคารกรุงเทพ

 

 

ระยะเวลาการเช่า  :       1 ปี จากวันที่ 29 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2548

การชำระค่าเช่า    :       1.      ค่าเช่าขั้นต่ำจำนวน 2 ล้านบาท ชำระในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

        2.      ในกรณีที่ 75% ของกำไรสุทธิมากกว่าค่าเช่าขั้นต่ำ 8 ล้านบาท ส่วนต่าง

ระหว่าง 75% ของกำไรสุทธิและค่าเช่าขั้นต่ำ จะต้องชำระภายใน 45 วัน

จากวันสุดท้ายของปีปฏิทิน

 

        มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คือ ค่าเช่าที่จ่ายให้ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเมื่อคำนวณจากรายรับสุทธิ 2  ปีที่ผ่านมา จะ

มีมูลค่าประมาณ 17 ล้านบาทต่อปี

 

5.      บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้ให้เช่า เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทอยู่ ร้อยละ 30.65

 

6.      ลักษณะของรายการ

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็น รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลัก

เกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยมูลค่าของรายการเกิน 1

ล้านบาท แต่ต่ำกว่า 53 ล้านบาท (3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท) จึงต้องเปิดเผยต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

        --------------------------------------------------------------------------------

        ( นางลินดา ลีสหะปัญญา)     ( นายธนิต เธียรธนู  )

              กรรมการผู้จัดการ                  กรรมการ