ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อกิจการของบริษัทย่อย

Backพฤษภาคม 31, 2547

ที่ บช.47/085

วันที่   31 พฤษภาคม 2547

 

เรื่อง  ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อกิจการของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

        ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 4/2547 เรื่องการเข้าซื้อกิจการของบริษัท บำรุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้น บริษัทขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 

        1. ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว ร้อยละ 97.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว การที่บริษัทซื้อกิจการของบริษัทย่อยในครั้งนี้ เพื่อรวมกิจการหลักให้อยู่ในนิติบุคคล

เดียวกัน อันจะทำให้การบริหารกิจการมีความคล่องตัว และประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการ

แข่งขัน ทำให้มีการพัฒนาและขยายกิจการได้สะดวกขึ้น

 

        2. บริษัท บำรุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในอาคารซึ่งเป็น

อสังหาริมทรัพย์และจะมีรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแก่บริษัท

 

        3. การกำหนดราคาตลาด จะกำหนดไม่ต่ำกว่าราคาตามบัญชีของทรัพย์สินที่โอน ดังนั้น

บริษัทย่อยจะขายทรัพย์สินโดยได้ผลกำไรตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคาตลาดในด้านภาษีอากร

 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

        ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

     ( นางลินดา ลีสหะปัญญา)

        กรรมการผู้จัดการ