การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "BH" และ "BH-P"

Backพฤษภาคม 19, 2547

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหลักทรัพย์บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำกัด (มหาชน) (BH และ BH-P)

 

ตามที่บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

จากเดิมหุ้นละ  5 บาทเป็นหุ้นละ   1 บาทนั้น บัดนี้ ตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งว่าบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

 

ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรให้หลักทรัพย์ BH และ BH-P มีการซื้อขายในระบบซื้อขายหลักทรัพย์

ตามมูลค่าที่ตราไว้ใหม่ตามที่บริษัทแจ้งตั้งแต่วันที่  24 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป