จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์ฯข้อ 4,ข้อบังคับ และเพิ่มกรรมการ

Backพฤษภาคม 19, 2547

ที่ บช.47/080    

18 พฤษภาคม  2547

 

เรื่อง  แจ้งการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

      เปลี่ยนแปลงกรรมการ , และ ข้อบังคับของบริษัท

 

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ

        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่

11 ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 โดยที่ประชุมได้มีมติ

 

1. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้อง

กับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลงเนื่องจากการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 31,500 หุ้น คือ

จากเดิมทุนจดทะเบียน 922,702,685 บาท แบ่งออกเป็น 184,540,537 หุ้น โดยแยกเป็นหุ้นสามัญ

183,970,467 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ  570,070 หุ้น

แก้ไขเป็น

ทุนจดทะเบียน 922,702,685 บาท แบ่งออกเป็น 184,540,537 หุ้น โดยแยกเป็นหุ้นสามัญ

184,001,967 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ  538,570 หุ้น

 

2. อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทเพิ่มอีก 1 คน คือ นายเคอร์ติส จอห์น ชโรเดอร์

 

3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่า 5.00 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 1.00 บาทต่อหุ้นและมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในหมวด 2 ข้อ 4 โดยการแก้ไขมูลค่าหุ้นของ

บริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5.00  บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ  1.00 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

 

4. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้จำนวนหุ้นของทุนจด

ทะเบียนของบริษัท สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท คือจากเดิมจำนวนทุน

จดทะเบียน 922,702,685 บาท แบ่งออกเป็น 184,540,537 หุ้น โดยแยกเป็นหุ้นสามัญ 184,001,967 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ  538,570 หุ้น

แก้ไขเป็น

 จำนวนทุนจดทะเบียน 922,702,685 บาท แบ่งออกเป็น 922,702,685 หุ้น

โดยแยกเป็นหุ้นสามัญ 920,009,835  หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ  2,692,850 หุ้น

 

5. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่ 8 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 57 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามความหมายที่

กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงของ

บริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ

ด้วย"

   

บัดนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว โดย

รายการที่ 1-2 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 และรายการที่ 3-5 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

               ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

              ( นายธนิต เธียรธนู )

                  กรรมการ