สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)

Backพฤษภาคม 14, 2547

BH       สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน                                    

                            บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                           

                                                                             

                                                                                                      สอบทาน

                  สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม      (หน่วย : พันบาท)

                                  ไตรมาสที่ 1                                 

                          ปี   2547        2546                           

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                  182,620     164,471                         

กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท)            1.38        1.84                         

                                                                            

 

                                                                            

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

             จากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

                                                                            

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงินฉบับเต็ม

ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว"

 

 

                       ลงลายมือชื่อ............................

                                    (นางลินดา ลีสหะปัญญา)

 

                      ลงลายมือชื่อ............................

                                    (น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์)

                    

                            ตำแหน่ง..............................

                                     ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ