ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์ฯข้อ 4

Backพฤษภาคม 13, 2547

ที่ บช.47/075    

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2547

 

เรื่อง    ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ

        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

        บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547ดังนี้

 

1.  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้มีมติให้แก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังนี้

 

1.1. แก้ไขให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ลดลงเนื่องจากการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญ

1.2. แก้ไขให้สอดคล้องกับการแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้น

ละ 1 บาท

 

ตามหนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 922,702,685 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 184,490,467 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์ 570,070 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น 

บุริมสิทธิ์ จำนวน 31,500 หุ้น เป็นหุ้นสามัญในจำนวนที่เท่ากัน ดังนั้น การแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิ ควรเป็นดังนี้

 

ตามมติในข้อ 1.1 (ลดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ์ เพิ่มจำนวนหุ้นสามัญ)

 

ทุนจดทะเบียน      922,702,685     บาท

แบ่งออกเป็น       184,540,537     หุ้น

มูลค่าหุ้นละ          5        บาท

โดยแยกเป็น

หุ้นสามัญ          184,001,967     บาท

หุ้นบุริมสิทธิ์            538,570    หุ้น

 

 

ตามมติในข้อ 1.2(เพิ่มจำนวนหุ้นทั้งหมดเนื่องจากแปลงมูลค่าหุ้นเป็น 1 บาท)

 

ทุนจดทะเบียน      922,702,685     บาท

แบ่งออกเป็น       922,702,685     หุ้น

มูลค่าหุ้นละ           1      บาท

โดยแยกเป็น

หุ้นสามัญ           920,009,835    บาท

หุ้นบุริมสิทธิ์            2,692,850   หุ้น

 

2.  ปรากฏว่า มีความผิดพลาดในการพิมพ์ ทำให้เนื้อความของหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ที่ส่งให้แก่

ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม คลาดเคลื่อนไปจากที่แสดงไว้ข้างต้น

 

3.  อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่า สาระสำคัญของการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ คือวัตถุประสงค์ในการแก้

ไข เพราะเนื้อความที่แก้ไขย่อมต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการแก้ไขนั้น เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น

แล้ว การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิก็จะต้องเป็นไปตามที่แสดงไว้ข้างต้นเท่านั้น จะแก้ไขเป็นอื่นไป

มิได้ ดังนั้น บริษัทจึงจะดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิไปตามเนื้อความที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเมื่อบริษัทได้จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว

จะรายงานให้ทราบต่อไป

 

                    ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 

                   (นางลินดา ลีสหะปัญญา)

                     กรรมการผู้จัดการ