แจ้งมติที่ประชุมสามัญฯครั้งที่ 11(แก้ไขทุนจดทะเบียน)

Backพฤษภาคม 13, 2547

ที่ บช.47/073    

13 พฤษภาคม  2547

 

เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 ประจำปี 2547 (ฉบับแก้ไขทุนจดทะเบียนและ

จำนวนหุ้นของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ4)

 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

        บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ

จำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 เวลา 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิทซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

 

1.  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2546

2.  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2546 จากคณะกรรมการ

3.  มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

4.  มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท

5.  มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

    1. นายชัย โสภณพนิช

    2. น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์

    3. นายบุญเนตร ตันตกิตติ์

    4. นางกุลธิดา ศิวยาธร

    5. พ.ญ.คุณสวรรยา เดชอุดม

    มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการตามเดิม ดังนี้

    1. นายชัย โสภณพนิช

    2. น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์

    3. นางกุลธิดา ศิวยาธร

    4. พ.ญ.คุณสวรรยา เดชอุดม

 

    ส่วนนายบุญเนตร ตันตกิตต์ ได้แสดงเจตนาไม่กลับเข้ารับตำแหน่ง เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุข

ภาพ ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้ง นายชาตรี โสภณพนิช เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายบุญ

เนตร ตันตกิตติ์

 

 

6.  มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัดโดยนายรุทร เชาวนะกวี และ/หรือนาย

ณรงค์ พันตาวงษ์ และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2547

โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็น จำนวน 250,000  บาท

 

7.  มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับ

จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง เนื่องจากการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ เป็นดังต่อไปนี้

 

"ข้อ 4   ทุนจดทะเบียน จำนวน 922,702,685  บาท  (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพัน

                                              หกร้อยแปดสิบห้าบาท)

        แบ่งออกเป็น       184,540,537     หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าร้อย

                                                 สามสิบเจ็ดหุ้น)

        มูลค่าหุ้นละ           5       บาท     (ห้าบาท)

        โดยแยกเป็น

        หุ้นสามัญ       184,001,967    หุ้น  (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบ

                                                เจ็ดหุ้น)

        หุ้นบุริมสิทธิ        538,570    หุ้น  (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)"

 

8.  มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่ 8 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะ

กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 โดยเพิ่มเติมในหมวดที่ 8  บทเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติมใหม่

"ข้อ 57 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามความหมายที่

กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงของ

บริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่อง

นั้นๆด้วย"

 

9.  มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่า 5.00 (ห้า) บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 1.00 (หนึ่ง) บาทต่อหุ้น

 

10. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 วรรคแรก เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงมูล

ค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ดังนี้

 

" ข้อ 4. หุ้นของบริษัทมีมูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท แบ่งออกเป็น สองชนิด คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

 

4.1  หุ้นบุริมสิทธิ ให้มีสิทธิดังนี้ คือ เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะแจกเงินปันผลได้ จะ

แจกเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อน ถ้าปีใดผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับแจกเงิน

ปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิแล้ว กำไรส่วนที่เหลือจะ

แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามมติที่ประชุมใหญ่ ถ้าปีใด

บริษัทสามารถแจกเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้น

ทั้งสองชนิดได้รับแจกเงินปันผลเท่ากัน

4.2  หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้" 

 

11.  มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้จำนวนหุ้นของทุนจด

ทะเบียนของบริษัท สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

 

"ข้อ 4   ทุนจดทะเบียน จำนวน 922,702,685  บาท (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อย

                                                 แปดสิบห้าบาท)

        แบ่งออกเป็น       922,702,685  หุ้น  (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อย

                                                 แปดสิบห้าหุ้น)

        มูลค่าหุ้นละ       1       บาท     (หนึ่งบาท)

        โดยแยกเป็น

        หุ้นสามัญ      920,009,835   หุ้น    (เก้าร้อยยี่สิบล้านเก้าพันแปดร้อยสามสิบห้า

                                                  หุ้น)

        หุ้นบุริมสิทธิ      2,692,850   หุ้น    (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยห้า

                                                 สิบหุ้น)"

 

12.     มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มอีก 1 คน คือ นายเคอร์ติส จอห์น ชโรเดอร์

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                         ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

                      (นางลินดา  ลีสหะปัญญา)

                         กรรมการผู้จัดการ