แจ้งแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

Backพฤษภาคม 13, 2547

ที่ บช. 47/072

        13 พฤษภาคม 2547

 

เรื่อง    แจ้งแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

        ด้วยทางบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ดังนี้

 

1.แก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

       "กรรมการสองคนนอกจากนายชาตรี โสภณพนิช , นาย ชอง โท และนางกุลธิดา ศิวยาธร

ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

 

       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                  ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

              (นางลินดา   ลีสหะปัญญา)

                  กรรมการผู้จัดการ