คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส3/2547

Backพฤศจิกายน 12, 2547

คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส3/2547

 

 

ที่  บช. 47/173                  

วันที่          พฤศจิกายน 2547

 

เรื่อง   คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2547

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอนำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของ

ฝ่ายจัดการ สำหรับงบการเงินรวม ประจำไตรมาส 3 และ งวด 9 เดือน ปี 2547 ดังต่อไปนี้

 

1. รายได้ และ ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,570 ล้านบาท (ไม่รวมกำไรจากรายการพิเศษ) ในไตรมาสที่ 3

ของปี 2547 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2546 จำนวน 348 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 โดย

การเพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ของกิจการโรงพยาบาล โดยมีราย

ได้เพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยใน คิดเป็นร้อยละ 28 และ ผู้ป่วยนอก คิดเป็นร้อยละ 26

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย 1,327 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2547 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียว

กันของปี 2546 จำนวน 292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของกิจการ

โรงพยาบาล โดยต้นทุน และ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ได้เพิ่มขึ้นเพื่อ

รองรับกับรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น

บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,313 ล้านบาท สำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2547 ซึ่งเพิ่มขึ้น

จากงวดเดียวกันของปี 2546 จำนวน 967 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อ

เนื่องของกิจการโรงพยาบาลในปี 2547 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยใน คิดเป็นร้อยละ 32 และ

ผู้ป่วยนอก คิดเป็นร้อยละ 28

        สำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2547 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย 3,735 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก

งวดเดียวกันของปี 2546 จำนวน 876 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 เนื่องจาก การขยายตัวของธุรกิจ

โรงพยาบาล ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการประกอบกิจการที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่ม

มากขึ้น นอกจากนี้ในปี 2547 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีภาระภาษี (ซึ่งได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ) ที่ต้องจ่ายชำระเป็นจำนวนเงิน 137 ล้านบาท

2. กำไรสุทธิ และ รายการพิเศษ

 

กำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2547 จำนวนทั้งสิ้น 243

ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 เนื่องจากรายได้ของกิจ

การโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2547

เท่ากับ 0.44 บาท และ กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 0.35 บาท ตามลำดับ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จากกิจกรรมปกติของกิจการสำหรับงวด 9 เดือนแรกเป็นจำนวน

577 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากกำไรสุทธิ 487 ล้านบาทในปี 2546 เนื่องจากรายได้ของ

กิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.95 บาท และ

กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 0.74 บาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลงจากปี 2546 (ปี 2546: 1.09

บาทต่อหุ้น) เนื่องจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี

ผลทำให้จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมีจำนวนมากขึ้น

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2547 บริษัทฯ มีกำไรจากการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ ของ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จำนวน 64 ล้านบาท โดยกำไรดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่อง

จากในปี 2543 บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยออกหุ้นกู้แปลงสภาพระยะเวลา

ชำระคืน 12 ปี จำนวน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี และตามมาตรฐานการบัญชี

เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องบันทึกดอกเบี้ยของหุ้นกู้จำนวน 96 ล้าน

บาทไว้เต็มจำนวน และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้

ถือหุ้นกู้ ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ ทำให้บริษัทฯ ไม่มีภาระการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้

ข้างต้น ซึ่งคงเหลืออยู่จำนวน 64 ล้านบาท (ในระหว่างปี 2543-2547 บริษัทฯ ได้จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้

ดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 ล้านบาท) ดังนั้นบริษัทฯ บันทึกรายการดังกล่าวเป็นกำไรจากการ

แปลงสภาพหุ้นกู้ ซึ่งแสดงเป็นรายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน

 

 

                   ไตรมาส     ไตรมาส     9 เดือน/47         9 เดือน

                     3/47        3/46                 /46

รายได้รวม             1,570      1,222      4,313            3,346

กำไรขั้นต้น              537        422      1,488           1,119

กำไรก่อนรายการพิเศษ     243         187        577             487

รายการพิเศษ             64         -          64              -

กำไรสุทธิ               307         187       641          487

 

3. งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งอยู่ที่ 4,456 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นผลจากการ

เพิ่มขึ้นของการลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกระแสเงิน

สดสุทธิจากการดำเนินงาน ส่วนอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to equity) ณ วันที่ 30

กันยายน 2547 อยู่ที่ 0.3 เท่า ดีขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ที่ 0.9เท่า เนื่องจากเงินสดที่เพิ่ม

ขึ้น และ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้น 1,964

ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 1,260 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

 

 

                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                            

                                ขอแสดงความนับถือ                               

                    บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)                   

                                                                            

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                             (นาง ลินดา ลีสหะปัญญา)                            

                                กรรมการผู้จัดการ