แจ้งมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2/47-แก้ไขวาระการประชุมสามัญ

Backมีนาคม 25, 2547

ที่ บช. 47/035

25  มีนาคม  2547

 

เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2547

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ

        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

        บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547  เวลา 19.00  น.  โดยมีมติสำคัญแจ้งให้ทราบดังนี้

 

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547

2. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง  เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รายละเอียดดังต่อไปนี้

       ปี 2544 จำนวน    8,000 หุ้น

       ปี 2546 จำนวน    3,000 หุ้น

       ปี 2547 จำนวน    20,500 หุ้น       

               รวม     31,500 หุ้น

ดังนั้น จึงมีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ

ที่ลดลง เป็นดังต่อไปนี้

 "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 922,545,185บาท(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปด

                                  สิบห้าบาท)

        แบ่งออกเป็น     184,509,037 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าพันสามสิบเจ็ดหุ้น)

        มูลค่าหุ้นละ       5    บาท  (ห้าบาท)

        โดยแยกเป็น

        หุ้นสามัญ  183,970,467   หุ้น  (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบ

                               เจ็ดหุ้น)

        หุ้นบุริมสิทธิ        538,570 หุ้น      (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)"

 

3.      พิจารณามีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่า 5.00(ห้า) บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 1.00 (หนึ่ง) บาทต่อหุ้น

 

4.      พิจารณามีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในหมวด 2  ข้อ 4 วรรคแรก เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทดังนี้

" ข้อ 4. หุ้นของบริษัทมีมูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท แบ่งออกเป็น สองชนิด คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

4.1     หุ้นบุริมสิทธิ ให้มีสิทธิดังนี้ คือ เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะแจกเงินปันผลได้ จะแจกเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อน ถ้าปีใดผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับแจกเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุน

ของบริษัทที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิแล้ว กำไรส่วนที่เหลือจะแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นจำนวนเท่า

ใดก็ได้ ตามมติที่ประชุมใหญ่ ถ้าปีใดบริษัทสามารถแจกเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 15 ของทุน

ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองชนิดได้รับแจกเงินปันผลเท่ากัน

4.2     หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้" 

 

5.      พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  ของบริษัทเพื่อให้จำนวนหุ้นของทุนจดทะเบียนของบริษัท สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

 "ข้อ 4  ทุนจดทะเบียน จำนวน 922,545,185    บาท     (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อย

                                           แปดสิบห้าบาท)

        แบ่งออกเป็น     922,545,185  หุ้น  (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อย

                                  แปดสิบห้าหุ้น)

        มูลค่าหุ้นละ      1     บาท   (หนึ่งบาท)

        โดยแยกเป็น

        หุ้นสามัญ  919,852,335     หุ้น   เก้าร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อย

                                 สามสิบห้าหุ้น)

        หุ้นบุริมสิทธิ  2,692,850    หุ้น   (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบหุ้น)"

 

6.      พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการจากปัจจุบัน 14 คน เป็น 15 คน โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 คน

 

7.      พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 ในวันที่ 28เมษายน 2547 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพ โดยแก้ไขวาระที่ 9 และเพิ่มวาระที่ 10 ถึง 12 ดังนี้

"วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่า 5.00 (ห้า) บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 1.00 (หนึ่ง) บาทต่อหุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 4 วรรคแรก เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้จำนวนหุ้นของทุนจด

ทะเบียนของบริษัท สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

วาระที่ 12พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มอีก 1 คน

วาระที่ 13เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                         

        ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

        (นางลินดา ลีสหะปัญญา )

        กรรมการผู้จัดการ