การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "BH" ,"BH-P"

Backมีนาคม 11, 2547

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของหลักทรัพย์บริษัทโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด(มหาชน)

         ตามที่บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการลดทุน จดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทด้วยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) ของหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 5 บาท โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นนั้น บัดนี้ ตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งว่าบริษัทได้ ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรให้การลดมูลค่าหุ้นของหลักทรัพย์ BH และ BH-P มีผลในระบบซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป