แจ้งการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์

Backมีนาคม 11, 2547

ที่ บช.47/026    

  มีนาคม 2547

 

เรื่อง  แจ้งการจดทะเบียนลดทุน,การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และ ข้อบังคับของบริษัท

 

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ลดทุนจดทะเบียนจาก1,845,405,370 บาท เป็น 922,702,685 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 5.00 บาท  ซึ่งเป็นผลให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ลดลงจาก 1,326,818,730 เป็น 663,409,365 บาท  โดยบริษัท จะนำทุนชำระแล้วที่ลดลงทั้งหมดไปชดเชยผลขาดทุนสะสม และรวมถึงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวด 2 ข้อ 4 โดยการแก้ไขมูลค่าหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10.00  บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ  5.00 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้น

 

บัดนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงได้แก้

ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                       ขอแสดงความนับถือ

 

 

                   ( นางลินดา  ลีสหะปัญญา )

                       กรรมการผู้จัดการ