การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

Backมีนาคม 10, 2547

          ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)(BH)ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ : BH
ทุนเดิม : 1,326,818,730 บาท

-หุ้นสามัญ จำนวน :

132,122,803 หุ้น

- หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน :

559,070 หุ้น
ทุนใหม่ : 1,326,818,730 บาท
-หุ้นสามัญ จำนวน : 132,143,303 หุ้น
-หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน : 538,570 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละb : 10 บาท
จัดสรรให้ : การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 20,500 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,500 หุ้น
อัตรา : 1 : 1
ราคาแปลงสภาพ : 0 บาท
วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น : 1-29 กุมภาพันธ์ 2547