แบบรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

Backมีนาคม 03, 2547

แบบรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด ( มหาชน )

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ประเภทของหุ้นที่แปลง หุ้นบุริมสิทธิ จำนวนหุ้นที่เสนอแปลง 559,070 หุ้น

 2. ผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ

   
  ผู้ลงทุนสัญชาติไทย
  ผู้ลงทุนต่างประเทศนิติบุคคล
   
   
  นิติบุคคล
  บุคคลธรรมดา
  นิติบุคคล
  บุคคลธรรมดา
  รวม
  จำนวนราย
  -
  10
  -
  10
  10
  จำนวนหุ้นที่แปลง
  -
  20,500
  -
  20,500
  20,500
  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่แปลงทั้งหมด
  -
  100
  -
  100
  100

 3. ดังนั้นคงเหลือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 538,570 หุ้น ซึ่งทางคณะกรรมการของบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) จะได้พิจารณาและดำเนินการในเรื่องของหุ้นบุริมสิทธิอีกครั้ง ในปี 2548

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

ลายมือชื่อ

 

???????????????.

 

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
  ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

 

ลายมือชื่อ

 

???????????????.

 

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายธนิต เธียรธนู )
    ตำแหน่ง กรรมการ