คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปีสิ้นสุด31/12/47

Backกุมภาพันธ์ 27, 2547

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2546

ผลการดำเนินงาน

          รายได้จากกิจการโรงพยาบาล เพิ่มขึ้น 25.4% เป็น 4,491 ล้านบาทในปี 2546 จาก 3,581 ล้านบาทในปี 2545 เนื่องจากจำนวนคนไข้เพิ่มขึ้น และรายได้ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น สำหรับบริการผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 7.2% เป็น 2,437 คนต่อวัน ในปี 2546 จาก 2,273 คนต่อวัน ในปี 2545 เช่นเดียวกันสำหรับบริการคนไข้ใน จำนวนเตียงเฉลี่ยต่อคืนเพิ่มขึ้น 13.3% เป็น 307 เตียงต่อคืนในปี 2546 จาก 271 เตียง ต่อคืนใน 2545 รายได้รวมของโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้อำนาจซื้อบริการโรงพยาบาลเอกชนมีมากขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงขยายฐานลูกค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2546 รายได้จากคนไข้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 31%

          ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 26.6% สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) คงที่อยู่ที่ 36% ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่า ที่ 10.6% และคิดเป็น สัดส่วน 15% ของรายได้รวม ซึ่งน้อยกว่า 17% ในปี 2545 เนื่องจากในปี 2546 ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการพิเศษ ในขณะที่ในปี 2545 มีค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากที่บริษัทย่อยกู้ยืมเงินสกุลบาท เพื่อชำระคืน เงินกู้สกุลเหรียญสหรัฐฯ (refinancing costs) จำนวน 75 ล้านบาท เป็นผลให้อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย (EBITDA margin) เพิ่มขึ้นจาก 19.5% ในปี 2545 เป็น 22.6% ในปี 2546

          ค่าเสื่อมราคาของบริษัทคงที่อยู่ที่ 243 ล้านบาทในปี 2546 ส่วนอัตรากำไรสุทธิ (Net margin) เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 6.2% ในปี 2545 เป็น 14.4% ในปี 2546 เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อีกทั้งเนื่องจาก ในปี 2545 มีรายการพิเศษ คือค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ เป็น จำนวนเงิน 129 ล้านบาท

          ในปี 2546 บริษัทมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) จำนวน 6.68 บาทต่อหุ้น มากกว่า 2.54 บาทต่อหุ้น ในปี 2545 เช่นเดียวกัน กำไรต่อหุ้นปรับลด (Fully diluted EPS) อยู่ที่ 3.88 บาทต่อหุ้น เทียบกับ 1.32 บาทต่อหุ้น ในปี 2545 บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2546 เนื่องจาก ณ 31 ธันวาคม 2546บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่

ฐานะการ เงิน

สินทรัพย์
ในปี 2546 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 4,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จาก 3,561 ล้านบาทในปี 2545 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจาก 2,333 ล้านบาท ในปี 2545 เป็น 2,484 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม เพื่อให้มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและเพื่อรองรับจำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการสร้างอาคารใหม่ เพื่อใช้เป็นอาคารจอดรถและอาคารผู้ป่วยนอก อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets) เพิ่มขึ้นจาก 6.3% ในปี 2545 เป็น 16.6% ในปี 2546

โครงสร้างเงินทุน (Capital Structure)
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2546 มีจำนวน 3,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% จาก 2,969 ล้านบาทในปี 2545 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท บริษัทมีเงินกู้ระยะยาวจำนวน 2,190 ล้านบาท ซึ่งจำนวน 82 ล้านบาท จะครบกำหนดชำระในเดือนธันวาคม 2547 บริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินกู้ (covenants) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทมีหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในปี 2555 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2546 อยู่ที่ 2.58 เท่า ดีขึ้นอย่างมากจาก 5.05 เท่าในปี 2545 ซึ่งเป็นผลมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกำไรสุทธิที่มากขึ้น อัตราความสามารถใน การชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ดีขึ้นจาก 7.61 เท่าในปี 2545 เป็น 8.68 เท่า ในปี 2546 อัตราความสามารถชำระภาระผูกพัน (Debt service coverage ratio cash basis) ลดลงเล็กน้อย จาก 6.96 เท่า ในปี 2545 เป็น 5.47 เท่า ในปี 2546 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2546 มีจำนวน 1,259 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 110% จาก 592 ล้านบาทในปี 2545 เนื่องจากกำไรสุทธิในปี 2546 ซึ่งมีจำนวน 666 ล้านบาท

ในปี 2546 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างงบการเงินของบริษัทดังต่อไปนี้

  1. ในเดือนตุลาคม 2546 ได้มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 750 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 42,857,142 หุ้น ซึ่งเป็นผลให้ทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 893 ล้านบาทเป็น 1,321 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 888 ล้านบาทเป็น 1,209 ล้านบาท และในขณะเดียวกันหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุนลดลงจาก 1,300 ล้านบาท เหลือ 550ล้านบาท

  2. ในเดือนธันวาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัทนำทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 37 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,209 ล้านบาท มาชดเชยขาด ทุนสะสมของบริษัท ดังนั้น ณ สิ้นปี 2546 บริษัทจึงไม่มียอดทุนสำรอง หรือส่วนเกินมูลค่าหุ้น สามัญคงเหลือในงบดุลของบริษัท และส่วนขาดทุนสะสมของบริษัทได้ลดลงจาก 2,576 ล้านบาทเหลือเพียง 679 ล้านบาทในปี 2546 (รวมกำไรสุทธิ สำหรับปี จำนวน 666 ล้านบาท)

  3. ในเดือนธันวาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 923 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นจาก 10.00 บาทต่อหุ้น เป็น 5.00 บาทต่อหุ้น โดยที่ทุนชำระแล้วที่ลดลงทั้งหมดจำนวน 663 ล้านบาท จะถูกนำมาชดเชยขาดทุนสะสมที่เหลือ โดยที่รายการดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในงบการเงินต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง พาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2547

สภาพคล่อง
บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 987 ล้านบาท ในปี 2546 เทียบกับ 602 ล้านบาทในปี 2545 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนื่องมาจากบริษัทมีผลกำไรจากกิจการโรงพยาบาลที่ดีขึ้น กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 328 ล้านบาท ในปี 2545 เป็น 496 ล้านบาท ในปี 2546 เนื่องจากมีการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจาก 251 ล้านบาท ในปี 2545 เป็น 26 ล้านบาทในปี 2546 เนื่องจากไม่มีการชำระเงินกู้ยืมในปี 2546 เงินกู้ยืมเงินสกุลบาทซึ่งบริษัทได้กู้ยืมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2545 มีระยะผ่อนผันไม่ต้องชำระเงินต้นเป็นเวลา 2 ปี ถึงเดือนธันวาคม 2547 เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเพิ่มขึ้นเป็น 1,026 ล้านบาทในปี 2546 จาก 560 ล้านบาทในปี 2545 อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ระดับ 1.98 เท่าในปี 2546 เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ที่ 1.70 เท่าอัตราส่วน สภาพคล่องหมุนเร็ว ปรับตัวดีขึ้นมาก จาก 1.50 เท่า ในปี 2545 เป็น 1.71 เท่าในปี 2546 เนื่องจากบริษัทมีเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น,

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 
2546
2545
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin)
36.1%
36.7%
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย (EBITDA Margin)
22.6%
19.5%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin)
14.4%
6.2%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets)
16.6%
6.3%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity)
2.58x
5.05x
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย* (Interest Coverage)
8.68x
7.61x
อัตราความสามารถชำระภาระผูกพัน** (Debt Service Coverage - cash basis)
5.47x
6.96x
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
1.98x
1.70x

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)

1.71x
1.50x

* อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ยคำนวณจาก กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย(EBITDA) / ดอกเบี้ยจ่าย

** อัตราความสามารถชำระภาระผูกพันคำนวณจาก (กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่าย) / (ดอกเบี้ยจ่าย + เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
        กรรมการผู้จัดการ