สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

Backกุมภาพันธ์ 27, 2547

BH สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

 

บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ตรวจสอบ

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท)

งวด 1 ปี

ปี

2546
2545
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
666,488
226,299
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท)
6.68
2.54

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

 

ลงลายมือชื่อ............................

 

 

( นางลินดา ลีสหะปัญญา , นายธนิต เธียรธนู )

    ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ , กรรมการ

           ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ