แจ้งกำหนดประชุมสามัญประจำปี2547,รายการเกี่ยวโยงกัน

Backกุมภาพันธ์ 26, 2547

ที่ บช. 47/017

26 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 19.00 น. โดยมีมติสำคัญแจ้งให้ทราบดังนี้

 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2546
 2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
 3. พิจารณารับทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. พิจารณามีมติให้งดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2546
 5. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลงเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ปี 2544 จำนวน 8,000 หุ้น

  ปี 2546 จำนวน 3,000 หุ้น

  รวม 11,000 หุ้น

  ดังนั้น จึงมีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ที่ลดลง เป็นดังต่อไปนี้

  "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 922,647,685บาท(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 184,529,537 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อย สามสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) โดยแยกเป็น

  หุ้นสามัญ 183,970,467 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)

  หุ้นบุริมสิทธิ 559,070 หุ้น (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบหุ้น)"

 6. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 โดยเพิ่มเติมในหมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม ดังนี้

  ข้อความเพิ่มเติมใหม่

  "ข้อ 57 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย"

 7. พิจารณาอนุมัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้
   1. นายชัย โสภณพนิช
   2. น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์
   3. นายบุญเนตร ตันตกิตติ์
   4. นางกุลธิดา ศิวยาธร
   5. พ.ญ.คุณสวรรยา เดชอุดม

  และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการตามเดิม ดังนี้

   1. นายชัย โสภณพนิช
   2. น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์
   3. นายบุญเนตร ตันตกิตติ์
   4. นางกุลธิดา ศิวยาธร
   5. พ.ญ.คุณสวรรยา เดชอุดม
 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2547 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

 9. กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 ในวันที่ 28 เมษายน 2547 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

  1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546
  2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2546
  3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
  4. พิจารณางดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท
  5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2547
  7. พิจารณาแก้ไขข้อ 4 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้น บุริมสิทธิที่ลดลง เนื่องจากการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
  8. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่ 8 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
  9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 10. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 ในวันที่ 8เมษายน 2547 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

 11. พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาเช่าอาคารบี.เอช.ทาวเวอร์ (บี.เอช.เรสซิเดนท์) จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไปอีก 1 ปี โดยที่เงื่อนไขการเช่าเหมือนเดิมทุกประการ (ตามเอกสารแนบรายการที่เกี่ยวโยงกัน )

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายธนิต เธียรธนู )
       กรรมการ