สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)

Backพฤศจิกายน 11, 2547

BH       สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน                                    

                            บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                           

                                                                             

                                                                       สอบทาน

                                 สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน            (หน่วย : พันบาท)

                                                                             

                                   ไตรมาสที่ 3                งวด 9 เดือน       

                                                                            

                          ปี      2547        2546          2547        2546 

                                                                            

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                  307,230     186,695       641,280     487,142

กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท)            0.44        0.42          0.95        1.09

                                                                            

 

                                                                            

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

             จากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

                                                                            

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงินฉบับเต็ม

ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว"

 

 

                            ลงลายมือชื่อ............................

                                    ( นางลินดา ลีสหะปัญญา,นายธนิต เธียรธนู                          )

                            ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ,กรรมการ

                                     ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ