รายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการเช่าที่ดิน ,อาคารจากธนาคารกรุงเทพ

Backกุมภาพันธ์ 26, 2547

สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกัน เรื่องการเช่าที่ดินและอาคารจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาขน)

1. วัน เดือน ปี ที่ ทำรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์") ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติให้บริษัทเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารกรุงเทพ") อีก 1 ปี

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

2.1 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้เช่า: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้เช่า : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

2.2 ความสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน
ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 33.7

3. รายละเอียดของรายการ
สินทรัพย์ที่เช่า : ที่ดิน และอาคาร BH Tower ซึ่งมีรายละเอียดพื้นที่เช่า ดังต่อไปนี้

  • BH Tower 1 มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 19 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) สำหรับให้เช่า เป็นร้านค้า สำนักงาน ที่จอดรถห้องชุดเช่ารายวันและรายเดือน
  • BH Tower 2 มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 8 ชั้น สำหรับให้เช่าเป็นร้านค้าและสำนักงาน

ที่ตั้ง : เลขที่ 68 สุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) วัฒนา กรุงเทพ 10110
พื้นที่ที่เช่าทั้งหมด : ประมาณ 31,500 ตารางเมตร

          อาคาร BH Tower ตั้งอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปัจจุบันใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของโรงพยาบาล บริษัทได้โอนอาคาร BH Tower ให้กับธนาคารกรุงเทพเพื่อเป็นการชำระหนี้บางส่วนในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทกับเจ้าหนี้ในเดือนสิงหาคม 2543

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
อัตราค่าเช่า : 75% ของกำไรสุทธิ โดยที่บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำ 8 ล้านบาทต่อปี กำไรสุทธิ คำนวณโดยนำรายรับทั้งหมดที่บริษัทได้รับจากผู้เช่าช่วงรายย่อยในอาคาร BH Tower หัก ด้วยรายจ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาคาร BH Tower รายละเอียดปรากฏในสัญญาเช่าระหว่างบริษัท และธนาคารกรุงเทพ

ระยะเวลาการเช่า :เป็นเวลา 1 ปี จากวันที่ 29 สิงหาคม 2546 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2547

การชำระค่าเช่า :

  1. ค่าเช่าขั้นต่ำจำนวน 2 ล้านบาท ชำระในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
  2. ในกรณีที่ 75% ของกำไรสุทธิมากกว่าค่าเช่าขั้นต่ำ 8 ล้านบาท ส่วนต่างระหว่าง 75% ของกำไรสุทธิและค่าเช่าขั้นต่ำ จะต้องชำระภายใน 45 วันจากวันสุดท้ายของปีปฏิทิน

          มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คือ ค่าเช่าที่จ่ายให้ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเมื่อคำนวณจากกำไรสุทธิจากปีที่ผ่านมา จะมีมูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท

5. บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้ให้เช่า เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทอยู่ ร้อยละ 33.7

6. ลักษณะของรายการ
รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็น รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และเนื่องจากขนาดของรายการมีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ต่ำกว่า 32 ล้านบาท (ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากกรรมการ โดยไม่นับรวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เนื่องจากอาคาร BH Tower ตั้งอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยมีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารและโรงพยาบาล จึงเป็นอาคารที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เพื่อสนับสนุนกิจการโรงพยาบาล ดังนั้น คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการข้างต้นมีความสมเหตุสมผล และมีผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มิได้เข้าร่วมประชุม และมิได้ออกเสียงในที่ประชุมในเรื่องนี้

 

 

      --------------------------                       -----------------------------

( นายชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์)                 ( นายธนิต เธียรธนู )
              กรรมการ                                               กรรมการ