แจ้งการใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

Backมกราคม 12, 2547

ที่ บช. 47/001

12 มกราคม 2547

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          ด้วยทางบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ให้มีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ใน อัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี

         ซึ่งทางบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงเป็นหุ้นสามัญ สามารถแจ้งความจำนงพร้อมนำใบหุ้นเก่าส่งมอบคืนให้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทย จำกัด ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8.30 ถึง 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
       
กรรมการผู้จัดการ

 

(นายธนิต เธียรธนู)
         กรรมการ