มติที่ประชุมกรรมการเกี่ยวกับการลงทุนในเอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์

Backตุลาคม 05, 2547

บช.ที่ 47/163

 

        5  ตุลาคม  2547

 

เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทเอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์

 

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

        ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2547 เวลา 19.30 น. ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัทเอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 

1.      วันเดือนปีที่เกิดรายการ

        ภายในเดือนธันวาคม 2547

 

2.      รายละเอียดของรายการ

        บริษัทจะลงทุนใน เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ (Asian Hosptal, Inc.   หรือ AHI) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 258 เตียง ในกรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในสัดส่วนการลงทุนขั้นต้น ร้อยละ 41.90ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว การลงทุนจะกระทำผ่าน วิสต้า เมดิคอล แมเนจเม้นท์ อิงค์ (VISTA Medical Management, Inc  หรือ VMMI) และบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ (New Co) โดยบริษัทจะถือหุ้นใน VMMI และ New Co ร้อยละ 100

 

        VMMI  เป็นผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 32.44 ใน AHI เมื่อบริษัทซื้อหุ้นใน VMMI แล้ว AHI จะเพิ่มทุนเพื่อให้ VMMI, New Co และผู้ถือหุ้นอื่นๆ จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และบริษัทจะเข้าทำสัญญารับจ้างบริหารโรงพยาบาล เอเชียน ฮอสพิทอล ต่อไป

 

3.      คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

        ผู้ถือหุ้นของ VMMI ซึ่งจะขายหุ้นให้บริษัท และ AHI ซึ่งจะว่าจ้างบริษัทตามสัญญารับจ้างบริหารโรงพยาบาล เอเชียน ฮอสพิทอล

 

4.      มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

        มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคือเงินค่าหุ้นใน VMMI ประมาณ 100 ล้านเปโซ (หรือประมาณ 70 ล้านบาท)และเงินเพิ่มทุนใน AHI ประมาณ 400 ล้านเปโซ (หรือประมาณ 300 ล้านบาท) ทั้งนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน กำหนดตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีของ AHI ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2547 ปรับปรุงด้วยมูลค่าอาคารและที่ดินที่ประเมินใหม่

 

5.      แหล่งเงินทุนที่ใช้

        เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

 

6.      ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

        เงินปันผล ค่าตอบแทนจากการรับจ้างบริหาร ค่าสิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ และการขยายตลาดไปในต่างประเทศ

 

7.      ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

        รายการดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 และไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่ จึงไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์ ราย

การดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ AHI และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฟิลิปปินส์

 

8.      ความเห็นของคณะกรรมการ

        คณะกรรมการได้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยรอบคอบแล้ว เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

       

ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

( นายเคอร์ติส ชโรเดอร์ )

กรรมการ