การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : BH

Backกันยายน 08, 2547

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

 

       ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)(BH)ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน

และขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2547 เป็นต้นไป 

ชื่อย่อ              : BH  

ทุนเดิม             : 672,909,365 บาท

  -หุ้นสามัญ จำนวน    : 670,216,515 หุ้น 

  -หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน   :     2,692,850 หุ้น

ทุนใหม่             : 730,052,222 บาท

  -หุ้นสามัญ จำนวน    : 727,359,372 หุ้น 

  -หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน   :     2,692,850 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ    : 1 บาท

จัดสรรให้            : การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 20 หน่วย

                  เป็นหุ้นสามัญจำนวน 57,142,857 หุ้น

อัตรา              : 1 หน่วย: 2,857,142.86 หุ้น

ราคาแปลงสภาพต่อหุ้น      :  3.50 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ                    

วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น  : 25 สิงหาคม 2547