แจ้งผลการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

Backสิงหาคม 25, 2547

ที่ บช.47/143

        วันที่  25  สิงหาคม  2547

 

เรื่อง    ขอแจ้งผลการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ

        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

        ตามที่บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีประกันบำรุงราษฎร์ ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2543 อายุ 12 ปี จำนวน 20 หน่วยๆละ 10ล้านบาท รวมจำนวนเงินสองร้อยล้านบาทเสนอขายแก่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามข้อ 9(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.13/2537   โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตลอดอายุหุ้นกู้ที่ราคาแปลงสภาพปัจจุบัน  3.50 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ( แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 57,142,857  หุ้น) นั้น    

 

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 24 สิงหาคม 2547  ได้มีผู้ถือหุ้นกู้ คือบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ขอใช้สิทธิ

ในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทโดยให้มีผลวันที่ 25 สิงหาคม 2547  และมีรายละเอียดของการแปลงสภาพดังนี้

 

1. จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายทั้งหมด             20  หน่วย

   จำนวนหุ้นกู้ที่ได้ยื่นขอแปลงสภาพไปแล้ว               -  หน่วย

   จำนวนหุ้นกู้ที่ยื่นขอแปลงสภาพครั้งนี้                 20  หน่วย

   จำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่แปลงสภาพคงเหลือ               0 หน่วย

2. จำนวนหุ้นสามัญที่มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ         75,000,000  หุ้น

   จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นกู้ขอทำการแปลงสภาพไปแล้ว           -  หุ้น

   จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นกู้ขอทำการแปลงสภาพครั้งนี้       57,142,857 หุ้น

   จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพคงเหลือ        17,857,143  หุ้น

3. ในการแปลงสภาพครั้งนี้เป็นหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ลงทุนต่างประเทศ       -   หุ้น

   ในการแปลงสภาพครั้งนี้เป็นหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ลงทุนสัญชาติไทย      57,142,857  หุ้น

 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

        

        

                                                          ขอแสดงความนับถือ

บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

 

       

 

 

                                                         (นางลินดา ลีสหะปัญญา) 

                                                              กรรมการผู้จัดการ