ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดที่ 1 ของปี 2547

Backสิงหาคม 19, 2547

บช.ที่ 47/139

 

        19 สิงหาคม 2547

 

เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท

เรียน   ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

        บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 เวลา 20.20 น. โดยมีมติสำคัญคือ

 

1. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30มิถุนายน 2547  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

 

2. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในงวดนี้  จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 กันยายน

2547 เวลา 12.00 น.

 

3. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 กันยายน 2547 โดยการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้

 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

       ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 

 

        (นายธนิต เธียรธนู)

        กรรมการ