ชี้แจงผลการดำเนินงานแตกต่างจากปีที่แล้วมากกว่าร้อยละ 20

Backพฤษภาคม 16, 2548

ที่  บช. 48/053

 

วันที่  16    พฤษภาคม   2548

 

เรื่อง   คำชี้แจงผลดำเนินงานของบริษัทแตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2548

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ

      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอนำส่งคำชี้แจงผลดำเนินงานของบริษัทแตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20 สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2548  ดังต่อไปนี้

 

1.  รายได้ และ ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,590 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2548 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2547 จำนวน 228 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ของกิจการโรงพยาบาล โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยใน คิดเป็นร้อยละ 13 และ ผู้ป่วยนอก คิดเป็นร้อยละ 19 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย 1,363 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2548 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2547 จำนวน 188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของกิจการโรงพยาบาล โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น

 

2.  กำไรสุทธิ และ รายการพิเศษ

 

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2548 มีจำนวนทั้งสิ้น 227 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2547 จำนวน 44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 เนื่องจากรายได้ของกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันบริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                           (ล้านบาท)

 

               ไตรมาส 1/48     ไตรมาส 1/47      เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

รายได้รวม              1,590        1,362           17

กำไรขั้นต้น               585         482            21

กำไรสุทธิ              227          183           24

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

(นพ.ธนิต  เธียรธนู)

 

กรรมการ