สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)

Backพฤษภาคม 16, 2548

                สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)

                        บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

 

                                                          สอบทาน

                                             (หน่วย : พันบาท)

                               สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม

                                    ไตรมาสที่ 1

 ปี                            2548             2547

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                 227,124         182,620

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          0.31            0.28

 

  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

 

 

  หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ

                ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 

  "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ

   การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน

   ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

 

 

                          ลงลายมือชื่อ _______________________

                                 ( นพ.ธนิต เธียรธนู )

                              ตำแหน่ง กรรมการ

                                ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ