แจ้งมติที่ประชุมสามัญและการจ่ายเงินปันผล

Backเมษายน 28, 2548

ที่ บช.48/037

28 เมษายน 2548

 

เรื่อง        แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 12 ประจำปี 2548

เรียน        กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

      บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 เวลา 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิทซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

 

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2547

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 จากคณะกรรมการ

3. มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม2547

4. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ในอัตราหุ้นละ

0.40 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2548

มีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 โดยการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลง

ทะเบียน  หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้ และมีมติรับ

ทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

5. มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

   1. น.พ.ธนิต  เธียรธนู

   2. นางลินดา  ลีสหะปัญญา

   3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

   4. นายชอง โท (Mr.Chong  Toh)

 

  มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการตามเดิม ดังนี้

   1. น.พ.ธนิต  เธียรธนู

   2. นางลินดา  ลีสหะปัญญา

   3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

   4. นายชอง โท (Mr.Chong  Toh)

 

 

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2547 (เพิ่มเติม) และปี 2548 เป็นเงินจำนวนรวม

กันไม่เกิน 7,000,000 บาท

 

7. มีมติแต่งตั้งนายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายณรงค์

พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบันฑิต ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงานเอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี

2548 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน  1,200,000  บาท

 

8. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้อง

กับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง เนื่องจากการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ เป็นดังต่อไปนี้

 

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน  922,702,685 บาท(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหก

                                   ร้อยแปดสิบห้าบาท)

      แบ่งออกเป็น  922,702,685   หุ้น   (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหก

                                 ร้อยแปดสิบห้าหุ้น)

      มูลค่าหุ้นละ    1    บาท   (หนึ่งบาท)

      โดยแยกเป็น

      หุ้นสามัญ      920,341,835  หุ้น     (เก้าร้อยยี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน

                                   แปดร้อยสามสิบห้าหุ้น)

      หุ้นบุริมสิทธิ     2,360,850   หุ้น    (สองล้านสามแสนหกหมื่นแปดร้อยห้าสิบหุ้น)

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                         ขอแสดงความนับถือ

 

 

                        (นางลินดา  ลีสหะปัญญา)

                           กรรมการผู้จัดการ