รายงานผลการดำเนิงานของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3 2548

Backพฤศจิกายน 14, 2548

ที่  บช. 48/118

วันที่ 14  พฤศจิกายน 2548

 

เรื่อง   รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ  สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2548

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ

       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ขอนำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงบการเงินรวม สำหรับงวดสามเดือน (ไตรมาสที่ 3) และเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ดังต่อไปนี้

 

1.  รายได้ และ ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,839 ล้านบาท  ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2548 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2547 จำนวน 269 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าว

ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้จากกิจการโรงพยาบาล โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยใน

คิดเป็นร้อยละ 10 และ ผู้ป่วยนอก คิดเป็นร้อยละ 18

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย 1,531 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2548 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2547 จำนวน 204 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของกิจการโรงพยาบาลโดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงพยาบาลได้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกันกับรายได้จากการดำเนิงานที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้นจากกำไรทางภาษีที่เพิ่มสูงขึ้น

บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,064  ล้านบาท สำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2548 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2547 จำนวน 751 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกิจการโรงพยาบาลในปี 2548 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยใน คิดเป็นร้อยละ 12 และ ผู้ป่วยนอก

คิดเป็นร้อยละ 18

      สำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2548 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย 4,284 ล้านบาท

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2547 จำนวน 549 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 เนื่องจาก

การขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการประกอบกิจการที่สูงขึ้น

ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

 

2.  กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2548 เป็นจำนวน 308 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2547 ซึ่งเท่ากับ 307 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2547

บริษัทฯมีกำไรจากรายการพิเศษ ซึ่งเกิดจากการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพประกันภัย

จำกัด (มหาชน) จำนวน 64 ล้านบาท ทั้งนี้กำไรจากการดำเนินงานตามปกติของปี 2548 ซึ่งเท่ากับ 308 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันของปี 2547 เป็นจำนวน 65 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27เนื่องจากรายได้ของกิจการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2548เท่ากับ 0.42 บาท และ กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 0.35 บาท ตามลำดับ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สำหรับงวดเก้าเดือนเป็นจำนวน 780 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 22จากจำนวน641ล้านบาทสำหรับงวดเก้าเดือนของปี2547เนื่องมาจากรายได้ของกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับงวดเก้าเดือนเท่ากับ 1.07 บาท และ

กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 0.90 บาท ตามลำดับ

 

 

 

      ไตรมาส 3/48       ไตรมาส 3/47    9  เดือน/ 48      9 เดือน/ 47

รายได้รวม    1,839           1,570          5,064           4,313

กำไรขั้นต้น      673            536          1,838           1,488

กำไรสุทธิ       308         307            780             641

 

 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

                                     ขอแสดงความนับถือ

                             บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด(มหาชน)

 

 

 

                                     (นาง ลินดา ลีสหะปัญญา)

                                         กรรมการผู้จัดการ