การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : BH

Backมีนาคม 03, 2548

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

 

       ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)(BH)ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน

และขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

ตั้งแต่วันที่ 11  มีนาคม 2548 เป็นต้นไป 

ชื่อย่อ                      : BH  

ทุนเดิม                    : 730,052,222 บาท

     หุ้นสามัญ จำนวน    : 727,359,372 หุ้น 

     หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน  : 2,692,850 หุ้น

ทุนใหม่                    : 730,052,222 บาท

    หุ้นสามัญ จำนวน     : 727,691,372 หุ้น 

    หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน           : 2,360,850 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ    : 1 บาท

จัดสรรให้                  : การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 332,000 หุ้น

                     เป็นหุ้นสามัญจำนวน  332,000 หุ้น

อัตรา                       : 1 : 1

ราคาแปลงสภาพ       : 0 บาท                    

วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น : 1-28 กุมภาพันธ์ 2548