รายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

Backมีนาคม 03, 2548

               แบบรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

            บริษัท    โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์   จำกัด  ( มหาชน )

 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ประเภทของหุ้นที่แปลง          หุ้นบุริมสิทธิ

จำนวนหุ้นที่เสนอแปลง        332,000      หุ้น

2.  ผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ

              ผู้ลงทุนสัญชาติไทย         ผู้ลงทุนต่างประเทศ

          นิติบุคคล    บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล   บุคคลธรรมดา      รวม

จำนวนราย       1           7         -           -          8

จำนวนหุ้นที่แปลง 267,000    65,000        -          -      332,000

ร้อยละของจำนวนหุ้น

ที่แปลงทั้งหมด    80.42    19.58         -         -         100

 

3.      ดังนั้นคงเหลือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2,360,850 หุ้น ซึ่งทางคณะกรรมการของบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์   จำกัด  (มหาชน)   จะได้พิจารณาและดำเนินการในเรื่องของหุ้นบุริมสิทธิอีกครั้งในปี   2549

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

 

ลายมือชื่อ ???????????????. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

            (นางลินดา ลีสหะปัญญา)

         ตำแหน่ง   กรรมการผู้จัดการ

 

ลายมือชื่อ ???????????????. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

              (นายธนิต  เธียรธนู )

           ตำแหน่ง   กรรมการ