คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2547

Backมีนาคม 01, 2548

ที่  บช. 48/016

วันที่ 1 มีนาคม 2548

 

เรื่อง        คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงบการเงิน ปี 2547

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ

           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอนำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงบการเงินรวม ประจำ ปี 2547 ดังต่อไปนี้

 

1. รายได้ และ ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,809 ล้านบาท สำหรับปี 2547 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 1,189 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกิจการโรงพยาบาลในปี 2547 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก คิดเป็นอัตราเดียวกันที่ร้อยละ 27

สำหรับปี 2547 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย 4,939 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 985 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 เนื่องจาก การขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการประกอบกิจการที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในปี 2547 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีภาระภาษี (ซึ่งได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ) ที่ต้องจ่ายชำระเป็นจำนวนเงิน 129  ล้านบาท

 

2. กำไรสุทธิ และ รายการพิเศษ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จากกิจกรรมปกติของกิจการสำหรับปี 2547 เป็นจำนวน 870 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากกำไรสุทธิ 666 ล้านบาทในปี 2546 เนื่องจากรายได้ของกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 1.36 บาทต่อหุ้น ซึ่งใกล้เคียงกับ  ปี 2546  คือ 1.34 บาทต่อหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น  ขณะเดียวกันจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากการแปลงสภาพหุ้นและการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนชำระแล้ว  อย่างไรก็ตาม  กำไรต่อหุ้นแบบปรับลดเพิ่มขึ้นมาก จาก 0.78  บาทต่อหุ้น ในปี  2546  เป็น  1.08  บาทต่อหุ้น  ในปี  2547 ก็เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทฯ ขณะที่จำนวนหุ้นเทียบเท่าหุ้นสามัญเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในปี 2547 บริษัทฯ มีกำไรจากการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จำนวน 64 ล้านบาท โดยกำไรดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากในปี 2543 บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยออกหุ้นกู้แปลงสภาพระยะเวลาชำระคืน 12 ปี จำนวน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี และตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องบันทึกดอกเบี้ยของหุ้นกู้จำนวน 96 ล้านบาทไว้เต็มจำนวน และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 บริษัท กรุงเทพประกันภัย

จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้ ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ ทำให้บริษัทฯ ไม่มีภาระการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ข้างต้น ซึ่งคงเหลืออยู่จำนวน 64 ล้านบาท (ในระหว่างปี 2543-2547 บริษัทฯ ได้จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 ล้านบาท) ดังนั้นบริษัทฯ บันทึกรายการดังกล่าวเป็นกำไรจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ ซึ่งแสดงเป็นรายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน

 

  (หน่วย: ล้านบาท)

                         2547                 2546

รายได้รวม                     5,809                4,620

กำไรขั้นต้น                    2,023                 1,552

กำไรก่อนรายการพิเศษ                870                 666

รายการพิเศษ                     64                  -

กำไรสุทธิ                     934                  666

 

3.  งบดุล

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,021 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31ธันวาคม 2546 ซึ่งอยู่ที่ 4,456 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน ส่วนอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to equity) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 อยู่ที่ 0.3 เท่า ดีขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ที่ 0.9เท่า เนื่องจาก ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2547 บริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้น 2,060 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 1,260 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ