สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

Backมีนาคม 01, 2548

                 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

                          บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

 

                                               ตรวจสอบ

                                        (หน่วย : พันบาท)

                                  สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม

                                   งวด 1 ปี

    ปี                            2547         2546

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    934,547     666,488

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)            1.36        1.34

 

  ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :

      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

 

 

  หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ

                ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 

       "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้

        จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น

        ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

                               ลงลายมือชื่อ _______________________

                         (นางลินดา ลีสหะปัญญา, นายเคอร์ติส จอห์น ชโรเดอร์ )

                               ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ , กรรมการ

                                 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ