แจ้งมติกรรมการ,การจัดประชุมผู้ถือหุ้น,จ่ายเงินปันผลและการลงทุนในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Backมีนาคม 01, 2548

ที่ บช. 48/012

1 มีนาคม 2548

 

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2548

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดการลงทุนในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2548

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548  ได้มีมติที่จะ

ต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบดังนี้

 

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

 

2. มีมติให้นำเสนอการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นณ วันที่ 5 เมษายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายคราวนี้ทั้งสิ้น 292,020,888.80 บาทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องดำเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

 

3.ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน       คือ

  1. นายเกียรติ  นิตย์ธีรานนท์

  2. น.พ.ธนิต  เธียรธนู

  3. นางลินดา  ลีสหะปัญญา

  4.นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

  5.นายชอง โท (Mr.Chong  Toh)

  โดยนายเกียรติ  นิตย์ธีรานนท์ ได้แสดงเจตนาไม่กลับเข้ารับตำแหน่งเนื่องจากปัญหาสุขภาพ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการอีก 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

 

4. มีมติให้นำเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2548 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

 

5. มีมติให้นำเสนอการแต่งตั้งนายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบันฑิต ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงานเอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2548 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000  บาท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

 

6.มีมติให้นำเสนอการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในปี 2548 จำนวน   332,000 หุ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง เป็นดังต่อไปนี้

ข้อ 4   ทุนจดทะเบียน จำนวน  922,702,685 บาท(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปด

                                   สิบห้าบาท)

      แบ่งออกเป็น  922,702,685 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปด

                            สิบห้าหุ้น)

      มูลค่าหุ้นละ 1 บาท       (หนึ่งบาท)

      โดยแยกเป็น

      หุ้นสามัญ        920,341,835 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปด

                               ร้อยสามสิบห้าหุ้น)

      หุ้นบุริมสิทธิ   2,360,850 หุ้น ( สองล้านสามแสนหกหมื่นแปดร้อยห้าสิบหุ้น)?

 

และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

 

7.มีมติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 และสิทธิในเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. จน

กว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

 

8.มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันที่ 27 เมษายน 2548 เวลา19.00 น.    ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3

กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

  (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547

  (2) รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2547

  (3) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

  (4) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2547 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

  (5) พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

      1. น.พ.ธนิต  เธียรธนู

      2. นางลินดา  ลีสหะปัญญา

      3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

      4. นายชอง โท (Mr.Chong  Toh)

      กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

  (6)  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  (7)  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบันฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงานเอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประจำปี 2548 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน  1,200,000  บาท

  (8) พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4ให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ลดลงเนื่องจากการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

 

9. มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระดำรงตำแหน่งในปี 2548 กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีกำหนด 3 ปี คือ

  (1) นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  (2) นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการตรวจสอบ และ

  (3) นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการตรวจสอบ

 

10. มีมติอนุมัติการลงทุนในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามรายละเอียดแนบ

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 

  (นางลินดา ลีสหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ