รายงานการใช้เงินทุนส่วนเพิ่ม

Backมกราคม 27, 2548

ที่  บช. 48/006

   27  มกราคม 2548

 

เรื่อง    รายงานการใช้เงินทุน

เรียน    กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

          ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "BH") ได้ออกหุ้นเพิ่มทุน

จำนวน 9,5000,000 หุ้น จำหน่ายแก่บุคคลในวงจำกัด ในวันที่ 16 มิถุนายน 2547 เป็นจำนวนเงิน110,611,673 บาทนั้น บริษัทขอชี้แจงการใช้เงินทุนส่วนเพิ่มดังนี้

         

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2547 บริษัทได้นำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ไปซื้อหุ้น 

จำนวน 3,060,023 หุ้น ในบริษัท บำรุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ("BMC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ มูลค่าหุ้นที่ซื้อทั้งสิ้น 221,223,346 บาท ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน BMC เพิ่มขึ้นจาก 97.45% เป็น 99.99%

         

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 

นางลินดา ลีสหะปัญญา

กรรมการผู้จัดการ