แจ้งการใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

Backมกราคม 17, 2548

ที่ บช. 48/003

14 มกราคม 2548

         

เรื่อง    แจ้งการใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                  

          ด้วยทางบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ให้มีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี

 

          ซึ่งทางบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงเป็นหุ้นสามัญสามารถแจ้ง

ความจำนงพร้อมนำใบหุ้นเก่าส่งมอบคืนให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทย จำกัดภายในวันที่ 1

กุมภาพันธ์ 2548 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8.30 ถึง 17.00 น.

         

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ

 

 

 

(นายธนิต เธียรธนู)

กรรมการ