สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)

Backพฤศจิกายน 14, 2548

                สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)

                           บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

 

                                                          สอบทาน

                      สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน      (หน่วย : พันบาท)

                          ไตรมาสที่ 3          งวด 9 เดือน

  ปี                2548        2547        2548        2547

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ       307,775     307,230     779,836     641,280

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.42      0.44      1.07        0.95

 

  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

       แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

 

 

  หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ

                ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 

  "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ

   การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน

   ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

 

                           ลงลายมือชื่อ _______________________

                                ( นาง ลินดา ลีสหะปัญญา )

                               ตำแหน่ง      กรรมการผู้จัดการ

                                     ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ