ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ BH

Backตุลาคม 04, 2548

             ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมาย "H" (Trading Halt)

หลักทรัพย์ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) สำหรับการซื้อขาย

หลักทรัพย์รอบเช้าของวันที่  4 มกราคม  2548 เป็นต้นไป เนื่องจาก BH ยังไม่ได้แจ้ง

ข้อมูลเรื่องธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) ขายหุ้นของ BH จำนวน

175,000,000 หุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BBL ลดลงจากร้อยละ 30.53

เป็น ร้อยละ 6.56 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BH

       

           บัดนี้ ตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งจาก BH เรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว

และ บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยครบถ้วนและทั่วถึงแล้ว  ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงเห็นสมควร

ปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ของ BH ตั้งแต่การซื้อขายหลักทรัพย์รอบบ่ายของ

วันที่4 มกราคม 2548 เป็นต้นไป